sản phẩm của Vương liên

Bổn Sư Thích Ca

Tượng A Di Đà

Quan Âm

Tượng Niết Bàn

Quan Âm Tự Tại

Quan Âm Ngự Long

Di Lặc

Địa Tạng

Tứ Đại Thiên Vương

Tượng Đạt Ma

Tượng Kim Cang

Phúc Lộc Thọ

Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Thiện Tài Đồng Tử

La Hán

Đại Thế Chí Bồ Tát

Tượng Hộ Pháp

Tam Thánh Phật

Bàn Đá

Tượng Mật Tông

Năm Anh Em Kiều Trần Như

Tượng Phật Sivali

Phật Đản Sanh

Chú Tiểu

Đèn Đá

Lư Hương

Tượng Rồng Đá

Tượng Kỳ Lân

Tượng Tỳ Hưu

Tượng Chân Dung

Voi Đá

Lục Bình Đá

20000+

Tượng phật đá đã làm

30+

Năm trong ngành

1,000+

Khách hàng hài lòng

63+

Tỉnh thành